كتاب حاضر، دربرگيرندة دو نمايشنامه با عنوان‌هاي «آخارني‌ها» و «سلحشوران» اثر آريستوفان، پدر كمدي كهن است. آخارني ها، سومين كمدي آريستوفان و كهن‌ترين كمدي او است. در آغاز كمدي، ديكائو پوليس در پنوكس منتظر انجمن آتني هاست. ديكائو پوليس به جنگ و غصه ها و شادي هايش مي انديشد و در انديشة صلح با اسپارت ها است. او گزارش هاي دروغين سفير بازگشته از ايران را مي شنود و آمفي تئوس را مامور مذاكره صلح با اسپارت ها مي كند. ريش سفيدهاي مجلس به بهانة باران جلسة انجمن را به آينده موكول مي‌كنند و آمفي‌تئوس بر مي‌گردد. پيران آخارني او را تعقيب كرده‌اند. اما آمفي تئوس جوان مي گريزد. او چند نمونه از شراب صلح را براي ديكائو پوليس آورده است. ديكائو پوليس نمونة سي ساله را برمي گزيند. پيران آخارني، از راه مي رسند و در جست وجوي ديكائو پوليس اند كه گستاخانه با اسپارت صلح كرده است. ادامة نمايش نامه، كشمكش ها و جنگ و گريزهاي ديكائو پوليس با آخارني‌ها است.

كتاب حاضر، دربرگيرندة دو نمايشنامه با عنوان‌هاي «آخارني‌ها» و «سلحشوران» اثر آريستوفان، پدر كمدي كهن است. آخارني ها، سومين كمدي آريستوفان و كهن‌ترين كمدي او است. در آغاز كمدي، ديكائو پوليس در پنوكس منتظر انجمن آتني هاست. ديكائو پوليس به جنگ و غصه ها و شادي هايش مي انديشد و در انديشة صلح با اسپارت ها است. او گزارش هاي دروغين سفير بازگشته از ايران را مي شنود و آمفي تئوس را مامور مذاكره صلح با اسپارت ها مي كند. ريش سفيدهاي مجلس به بهانة باران جلسة انجمن را به آينده موكول مي‌كنند و آمفي‌تئوس بر مي‌گردد. پيران آخارني او را تعقيب كرده‌اند. اما آمفي تئوس جوان مي گريزد. او چند نمونه از شراب صلح را براي ديكائو پوليس آورده است. ديكائو پوليس نمونة سي ساله را برمي گزيند. پيران آخارني، از راه مي رسند و در جست وجوي ديكائو پوليس اند كه گستاخانه با اسپارت صلح كرده است. ادامة نمايش نامه، كشمكش ها و جنگ و گريزهاي ديكائو پوليس با آخارني‌ها است.

آخارنی و سلحشوران

€13.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved