بحث هویت ملی و ناسیونالیسم همیشه بحثی داغ بوده است و نوشته ها و سخنرانی ها در مورد این موضوع نوشته و ایراد شده اند و کلی جنجال و هیاهو به پا شده است.
کتاب ایران در پنج روایت بازخوانی روایت های پنج شخصیت است که در این مورد نظرات خود را بیان کرده اند. شریعتی، آل احمد، مطهری، زرین کوب و مسکوب. کتاب پنج فصل دارد. فصل اول زبان و هویت ملی در نگاه شریعتی نام دارد. فصل دوم بازخوانی انتقادی روایت مطهری از ناسیونالیسم ایرانی نام دارد. فصل سوم بازخوانی روایت جلال آل احمد از هویت ایرانی و فصل چهارم بازخوانی روایت عبدالحسین زرین کوب از ایرانیت است. فصل پنجم به نویسنده و محققی می پردازد که چندان درباره وی کار جدی نشده است. شاهرخ مسکوب. این فصل هویت ایرانی و زبان فارسی در روایت شاهرخ مسکوب نام دارد.
نویسنده در این بازخوانی درصدد است تا به نوعی بازاندیشی در خصوص هویت ملی، تنوع زبانی، زبان مادری و ... در جامعه ایرانی و تامل در باب مناسبات قدرت در ایران معاصر و نسبت میان سه حوزه فرهنگ و سیاست و اقتصاد مبادرت ورزد.

ایران در پنج روایت

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved