... كساني كه انتظارشان را ميكشي، در اعماق وجودت گمگشته‌اند: تو اين را خوب مي‌داني. آن‌ها در ژرفاي تاريك جانت سر در گم‌اند. آتشي روشن كن تا ببينند، تا راهشان را باز يابند، مسيري را كه از جهنم به روز روشن ميرسد، به خود امروز، ايزابل. جانت را بيافروز. بنويس. قوانين قديم دنيا را مي‌‌توان از اين‌رو و همچنين از آن‌رو خواند: «كسي كه كمتر دارد در همان لحظه چيزي هم بيشتر دارد.» من ترجيح مي دهم وارد دنيا نشوم در آستانه‌ي دنيا باقي بمانم. نگاه كنم؛ عاشقانه نگاه كنم. فقط نگاه كنم... خوشبختي، برفي است روي كوه، برفي درخشان، نقره‌اي، آبي رنگ، كامل، برفي سبك كه پايدار نمي‌ماند. كه با اولين هياهو فرو مي‌لغزد و حالا بهمني است از غم و غصه، سيل حيرت‌آور مصيبت‌ها...

ایزابل بروژ

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved