«ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮی ﻣﻬﺎ ﺟﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺑﺎﺯ ﮔﻮﻳﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻁﻔﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭگ ﻭﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ   ﺍﺯ ﺷﺒﺢ ﻭ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ . ﻧﻔﺮﺕ   ﺍﺯ  ﻫﺴﺘﯽ  ﻭ  ﻧﻴﺴﺘﯽ  ﺍﺯ  ﺟﻨﮓ  ﻭ  ﮔﺮﻳﺰ  ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ... ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩی ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﮔﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺶ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ   ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ»

(بخوان به نام ایران (داریوش و پروانه فروهر

16,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved