بهرام حیدری: کتاب «به خدا که می‌کُشَم ھرکس که کُشتَم» منتشره در سال ۱۳۵۶ که مانند دو کتاب «لالِی»‏ و «زنده پاھا و مُرده پاھا» ی ھمچنان به عرصه رسیده در دھه پنجاه، تا به امروز برای نسل‌ھایی کتاب بالینی بوده است، بازنویسش پس از بیش از چھار دھه از انتشارش، به علل دانش بیشتر و پختگی بیشتر و ‏آزادی بیانی نامحدود، حاصل را ھم به ژرفاھای تازه‌ای از رنگ‌ھا و معناھا رسانده و ھم به حجمی بیش از دوبرابر کشانده…

به خدا که می‌کشم هر کس که کشتم

17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved