بخش نخست کتاب حاضر “در آیینه نثر”،گزینه نثر نزار قبانی و شامل مهم‌ترین ملاحظات او درباره شعر است.

این بخش برگرفته از سه کتاب شعر چراغی است سبز،داستان من و شعر و شعر چیست و توالی زمانی مطالب آن به ترتیب تاریخی انتشار کتابهاست که بیانگر تحول اندیشه و دیدگاه‌های اوست.

بخش دوم منتخب شعرهای عاشقانه اوست.

این گزیده ناظر به همه دفترهای شعر اوست و ترتیب قرار گرفتن شعرها براساس تاریخ سرودن و نشر آنهاست

تا سبز شوم از عشق

17,90€Price
 • نويسنده: نزار قباني

  مترجم : موسي اسوار

  موضوع : ادبیات عربی ، شعر

  ناشر: سخن

  سال چاپ: 1391

  صفحات: 410