تنگ بوری شراب در ابعاد۱۱-۱۶سانتی متر
با شش جام در اندازه ۴-۴سانتی متر

تنگ می خواری و جام شراب قرمز

39,90€Price