... نظام سياسي ايران از ميان انواع نظام هاي شناخته شده، نظام خودكامگي بوده است، يعني نظامي كه به ظاهر يك نفر، بدون ضابطه و قانون، خواسته هاي خود را تحميل مي كند... در نظام خودكامگي ترس جانمايه ي رابطه بين پادشاه و مردم است. فردوسي در داستان «ضحاك ماردوش» دو مار را كه مغز انسان ها خوراكشان است نماد اين خودكامگي قرار مي دهد و آرزوي استقرار نظامي استوار و شاهي دادگستر و مردماني دل آگاه و عدالت پرور را در سر مي پرورد. اما چه مي شود كه ريشه هاي خودكامگي همچنان در اعماق تاريخ ما مي پايد و مي ماند. جامعه شناسي خودكامگي از خلال هزارتوي تاريخ ديرسال ايران و ايرانيان، به جست وجوي علل و عوارض ديرپايي و ماندگاري خودكامگي در نظام سياسي و فكري مي پردازد و با جست وجو در اخبار و احوال تاريخي و با توجه به نظريه هاي نوين جامعه شناسي سعي در يافتن و تبيين و تعريف آبشخور خودكامگي دارد.

جامعه‌شناسی خودکامگی: تحلیل جامعه‌شناختی ضحاک ماردوش

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved