آنچه در اين كتاب آمده است مجموعه ای است از مقالات در باب جامعه شناسي هنر و ادبيات برگرفته از سه مكتب فكری متشخص و تاثيرگذار درقرن بيستم. اولين جهت نظری ارائه شده«نظريه انتقادی مكتب فرانكفورت» است كه از دل موسسه ی مطالعات اجتماعی دانشگاه فرانكفورت برآمده و نظريه زيباشناسيی تئودور آدورنو را می توان درخشان ترين جهت گيری نظری اين نحله دانست كه حاصل نفی راهبرد اساسی روشنفكری يعنی تخصص كردن دانش است.

جامعه‌شناسی هنر

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved