«خیلی با حرارت حرف می‌زد و رنگش تیره شده بود. پشنگه‌های تف از دهنش می‌پاشید بیرون بیخ موهاش پیدا بود. به اندازه‌ی یکی دو میلیمتر از ته موهاش به رنگ طبیعی خودشان برگشته بودند. تک و توکی سفید هم تویشان بود. معلوم بود وقتش رسیده که دوباره آن‌ها را رنگ کند. هر وقت پیشش باشم و یک‌جوری یاد یا نگاهش به تارهای سفید موهاش بیفتد آهی می‌کشد و می‌گوید: «تو پیرم کردی!» همین‌جری که یک روند و با اعصاب متشنج داشت حرف می‌زد دوست داشتم آرامش کنم. می‌خواستم نشان بدهم برعکس آنکه می‌گوید به او توجه ندارم، خیلی هم به او توجه دارم و برعکس آن‌چه که فکر می‌کند، خیلی هم احساس دارم. برای همین خواستم دست‌هاش را توی دست‌هام بگیرم که نگذاشت و آن‌ها را به شدت پس کشید. با وجود این توی چشم‌هاش گاه کردم و گفتم: «عزیزم می‌دونی وقتش رسیده که موهات رو رنگ بزنی؟» اما نمی‌دانم این حرف چرا بیشتر او را عصبانی کرد!»

جشن یک‌نفره

€12.00Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved