این کتاب شرحی است از زندگی و اندیشه‌های سه متفکر روزگار ما که نام این سه اندیشمند با «نظریه انتقادی» مکتب فرانکفورت و با موقعیت‌های تاریخی چون جمهوری وایمار، رایش سوم، آلمان سال صفر، جهان پس از آشویتس و با شماری از سرفصل‌های جدل فکری این روزگار همچون مدرنیته، خردابزاری، فلسفه منطقی، صنعت فرهنگ، نقادی علم تکنولوژی، فعلیت سخن اخلاقی، راهگشای هنر مدرن و موقعیت پسامدرن پیوند خورده است. در این کتاب جنبه امروزی نظریه‌های این سه اندیشمند و همانندی دیدگاه آنان با چشم انداز کنونی فلسفه) به ویژه هرمنوتیک، شالوده شکنی و پراگماتیسم (برجسته شده است.

خاطرات ظلمت: درباره اندیشه مکتب فرانکفورت

€16.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved