سرافینو گوبیو قهرمان و راوی رمان دفترهای سرافینو گوبیوی فیلمبردار به بیان زندگی انسان در عصر سرمایهداری میپردازد. حرفهی او به عنوان یک فیلمبردار و دستی که دستهی یک ماشین را میچرخاند بهطور تصادفی انتخاب نشده است. پیراندلو در این دنیای ماشینیشده و بازتولید مکانیکی، شیء (کالا) را جایگزین هر جزء از زندگی میکند. تنها مکانی که برای سرافینو گوبیو، قهرمان رمان، نمودی از بهشت گمشده و معصومیت است ویلای باصفا و پرآرامش سورنتو است که در آنجا با پدربزرگ کارلو و مادربزرگ روزا و دو نوهی آنها آشنا میشود. گوبیو تصمیم میگیرد که به روایتگر درد و رنج شخصیتهای پیرامونش بدل شود. آنها را زیر نظر میگیرد، شخصیت و رفتارشان را بررسی میکند، و مقابل آنها به آیینه بدل میشود و «نقاب» از چهرهشان برمیدارد. اما قهرمان به مرور این تصمیم را وامینهد تا جایی که از واقعیت پوچ و خشن دور میشود، و به عنوان فیلمبرداری خونسرد و بیتفاوت پشت دوربینش پنهان میشود. او با نگاه مکانیکی دوربین به ثبت وقایع پیرامونش میپردازد و ناگزیر میشود تکههایی از زندگی را به صورت غذا به دوربین بدهد. تا اینکه در پایان رمان طی فرآیندی از استحاله و دگردیسی با دوربینش یگانه میشود.

دفترهای سرافینوگوبیوی فیلمبردار

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved