نظریه فروید شامل بخش متعددی شامل انرژی روانی، رشد روانی – جنسی شخصیت، ساختار شخصیت، و روشهای درمان بیماریهای روانی از طریق مکانیسمهای دفاعی است و تحلیل رویا تداعی آزاد شاید هیچ مکتب روان شناسی به انداره ی مکتب روان کاو ی بر روی کار روان شناسان تاثیر نداشته است. این تاثیر هنگام صحبت در مورد مسائلی چون رشد،شخصیت و انگیزش نمود بیشتری پیدا می کند .با اینکه عده ای از روان شناسان و مخصوصا در دهه های اخیر ،آیزتک و همکارانش به علمی بودن این نظریه سخت مشکوک شده بودند ، اما این تئوری هنوز فعالیت های روان شناسان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

روانکاوی و زندگی من به همراه توتم‌پرستی

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved