قطر زیر لیوانی قهوه ای... ۱۰ سانتیمتر
قطر زیر لیوانی کِرِم... ۱۰/۵ سانتیمتر

زیر لیوانی نمدی

3,50€Price