«رمان روايتی است از سخت‌ترين و هولناک‌ترين برهه تاريخی جهان؛ دوران رايش سوم و فجايعی كه هيتلر به بار آورد. كلاوس مودیک اما برای روايت آنچه در اين دوران دهشت بر روشنفكران و نويسندگان و هنرمندان آلمانی رفت شخصيتی را فرامیخواند كه از مطرحترين روشنفكران آن روزگار بود و همچنان نيز هست: سال ۱۹۵۶، روزی پستچی خبر مرگ برشت، نمايشنامهنويس و روشنفكر چپگرا را میآورد و مودیک از همينجا خاطرات رفاقت به ساليان برشت و لوين فويشت واگنر را دستمايه رمان خود قرار میدهد تا روزگار سپری شده بر روشنفكران را از زبان کسی بازگو كند كه دوست نزدیک برشت بود و از راويان سرنوشت روشنفكران آلمانی در دوران اختناق و سركوب. چنان كه در توضيحی بر كتاب آمده است حكومت رايش سوم به رهبری هيتلر پيش از جنگ جهانی دوم سياست فشار و تهديد عليه يهوديان و تهييج افكار عمومی عليه آنها را طراحی و اجرا كرد. گرچه بسياری بر اين باورند كه هدف اصلی پاک‌‌سازی و اقدام عليه يهوديان بوده است، واقعيت تاريخی نشان میدهد نوک پيكان حمله جز يهوديان به سمت كوليان و كمونيست‌ها نيز بوده است و روشنفكران و نويسندگان آلمانی كه در خدمت نظم سيستم مستقر نبودند نيز از اين حملات در امان نماندند. در آن دوران يهوديان در مطبوعات، هنر، سينما و ادبيات دست بالا را داشتند و همين امر هنرمندان و نويسندگان يهودی را در تيررس قرار میداد. از تبعات اين تلقی، آوارگی و تبعيد و مهاجرت اجباری نويسندگان و روشنفكران بود و جز آنان، بسياری از غيريهوديان نيز ناگزير فرار را بر قرار ترجيح دادند. هنر اين طيف نيز از نظر سيستم منحط بود چون به باورهای آن خدمت نمیكرد. اين گونه بود كه اجتماع عظيمی از نخبگان و روشنفكران آلمانی جایی دور از مرزهای آلمان به كار پرداختند و در اروپا سرگردان شدند، يا به آمريكا گريختند. جنگ سرد و مک‌کارتيسم بلای ديگری بود كه در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم سرنوشت روشنفكران و نويسندگان را بار ديگر به تباهی كشاند. لوين فويشت واگنر نويسنده آلمانی كه از نزدیک‌ترين دوستان برشت نيز به شمار می‌رفت، از كسانی بود كه سرگذشت نويسندگان آلمانی در تبعيد را نوشت، كسی كه به رغم مرارتها و سختی دوری از وطن و دوستانش ساليانی در آمريكا ماند تا روزی كه خبر مرگ دوست ديرينه‌اش، برشت را به او دادند. مرور خاطرات، زندگی و رفاقت او و برشت، داستان «سان‌ست» است كه در ۲۰۱۱ نوشته شده است. مودیک، نويسنده آلمانی از خلال روايت سه دهه رفاقت اين دو نويسنده، سرگذشت روشنفكران تبعيدی را روايت میكند.   

سان‌ست

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved