شاهنامه هم سند لیاقت زبان فارسی است و هم گنجینه‌ی فرهنگ و معارف ایران تا عصر فردوسی. هر ایرانی باید شاهنامه را بخواند و لفظ و معنی و فالب و محتوای آن را سرمشق و راهنمای کار خود قرار دهد. شاهنامه را بخواند و مکرر بخواند تا به عمق فرهنگ با ارج ایران تا پایان سده‌ی چهارم هجری به خوبی آگاهی پیدا کند و بداند که بیهوده نیست سخن فردوسی را با سخن از آسمان به زمین آمده برابر و کار او را با بالابردن سخن و باز بر کرسی نشاندن آن دانسته‌اند. آری بیهوده سخن بدین درازی نشود...

(شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی (۵ جلد

€99.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved