منكه دورم از ديار خود، چو مرغی از مقر | همچو عمر رفته امروز فراموش از نظر | منكه سر از فكر سنگين دارم و بر بسته لب | شب به من می‌خواند از راز نهانش، من به شب | منكه نه كس با من و نه من بكس دارم سخن | در جوار سخت سر دريا چه مي گويد بمن؟

شهر شب، شهر صبح

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved