«ملیحه بسیار مقبول شده بود. گونه‌هایش گل انداخته بودند و نَنویش که او را پیش کلکین دید، حیران شد و با خود گفت که: «چرا امروز این دختر این‌قدر خوش است!» بعد با خود فکر کرد که شاید از خاطر آمدن نوروز باشد؛ آخر فردا نوروز بود.

ملیحه از همان اتاق رنگ‌شده‌ی پشت‌بام، مثل همیشه به طرف زینه‌های آهنین آمد. با احتیاط به حویلی پایین شد. لبخندی به ننویش که در حال کالاشویی بود، زد و به طرف چاه آب رفت. ننویش با تعجب او را تا سر چاه نگاه کرد. خواست لبخندی به او بزند؛ ولی وقتی یادش آمد که دیشب چه‌قدر ناسزایش گفته، لبخند نزد و ابروهایش را درهم  کشید.

صبح روز عید

6,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved