مارسل پروست خالق اثر حماسه مدرن است و رمان «در جستجوی زمان از دست رفته» سير و سلوک انسان‌های مدرن. اين سير و سلوک در دنيایی به وقوع می‌پيوندد كه هنجارهای متافيزیکی آن به كلی بر هم ريخته، ازل و ابد جابه‌جا شده و انسان سرگشته در آن، حقيقت مطلق را می‌جويد. مسير كاوش انسان پروستی اما، جاده عرفان سنتی نيست، در اينجا هنر جانشين عرفان می‌شود و بر اريكه الوهيت جلوس می‌كند. مقصد جستجو، وصول به بی‌زمانی مطلق است و اين مقصود به يمن تعمق در جوهره هنر حاصل می‌شود.
تعمق در روان آدمی، كاوس تأثرات و احساسات و ادراكات با جاری ساختن مفهوم زمان در اعماق آنها، پرداخت تصاوير رويا و جهان ناخوادآگاه و ترسيم دنيایی غريب و اسرارآميز، همه و همه دست آخر در خدمت جستجوي جوهرند، جوهر مكنون در زندگی كه به باور پروست تنها هنر از عهده عيان ساختنش بر می‌آيد.

فانوس جادویی زمان: نگاهی به رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

€39.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved