قطر قندان... ۱۲ سانتیمتر
ارتفاع... ۳ سانتیمتر

قندان سرامیکی گل بهار

SKU: 1003
22,00€Price