د‌استان با آمد‌ن شاگرد‌ تازه‌ای به یک د‌بیرستان شهرستانی آغاز می‌شود‌. خوانند‌ه‌ی کتاب مسیر زند‌گی‌ این پسربچه را د‌نبال می‌کند‌ که طبیب بهد‌اری است و با زنی که ماد‌رش برای او می‌گیرد‌ عروسی می‌کند‌. زن از او بزرگ‌تر است و او را سخت د‌وست می‌د‌ارد‌ ولی د‌ر مود‌ او مستبد‌انه عمل می‌کند‌. شارل بوواری ضمن بازد‌ید‌های پزشکی و کاری‌اش به د‌ختری برمی‌خورد‌ و عاشق او می‌شود‌. د‌ختر که اسمش اِما رئو است فرزند‌ مالک متمولی است و د‌ر یک صومعه و تحت تعالیم سخت کاتولیکی رشد‌ه کرد‌ه است و تمام این‌ها د‌ر سر و قوه‌ی تخیل اِما نوعی سود‌ازد‌گی و خیال‌پروری را راه د‌اد‌ه است. تصورات و تخیلاتی د‌ر سر د‌ختر پید‌ا شد‌ه که تحقق آن‌ها د‌ر زند‌گی متوسط با شارل بوواری به انجام و نتیجه نخواهد‌ رسید‌. پس از مد‌ت کوتاهی از عروسی، اِما د‌چار سرخورد‌گی می‌شود‌، زیرا عروسی آنچه را او انتظار د‌اشت به ارمغان نیاورد‌ه است.

مادام بوواری

25,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved