آموزش و اصطلاح «علم سیاست» در جهان تازه است و تا گذشتۀ نزدیکی تقریباً در همه جای دنیا آن را به صورت جمع یعنی «علوم سیاسی» می‌آموختند و بکار می‌بردند. زیرا تا آن وقت از نظر پژوهشگران و متفکران علوم اجتماعی «سیاست» خود به تنهایی نمی‌توانست موضوع تحقیق و بررسی مستقل باشد و یک رشته تحقیقات نسبتاً همگون را «علوم سیاسی» می‌نامیدند. مثل مسائل سیاسی روز، اندیشۀ سیاسی، افکار عمومی، تاریخ دیپلماسی، روابط بین‌الملل، نهادهای بین المللی و نظایر آن . اکنون اغلب سیاست‌شناسان به این اندیشه گرویده‌اند که سیاست می‌تواند موضوع علم مستقلی باشد و از میان اینان کسان بیشتری هستۀ این علم را بررسی قدرت دولتی و فن کشورداری می‌دانند و کسان کمتری شناختن هرگونه قدرتی را در جامعۀ انسانی و چگونگی به دست آوردن آن را موضوع علم سیاست می دانند. در این کتاب سیاست به مفهوم گستردۀ آن پذیرفته شده است.

با این که «علم سیاست» جوان است کتابهای فراوانی در این باره به زبانهای اروپایی نوشته شده است . پاره‌ای از این کتابها به فارسی ترجمه شده است. از میان آنها چند کتاب درسی دانشگاهی است و بسیار سودمند است . لهذا کوشش کرده‌ام که از دوباره کاری پرهیز شود و مطالبی را که در آن کتابها می‌توان یافت در این کتاب تکرار نگردد.

مبانی سیاست

€25.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved