«یک شب لباس توریِ شبِ عروسی اش را پوشید و روی لب ها ماتیکِ صورتی زد . کِش پشتِ سر را باز کرد و موها را شانه به شانه ریخت . نجف که از سرِ کار امد دلش ضعف رفت . مادرش شام را اورد و توی سفره گذاشت . نجف دست و صورت را شست و ابچکان سرِ سفره نشست . چندتا قاشق خورد و از جا بلند شد . هر دو به اتاق خواب رفتند و در را از پشت چفت کردند . هنوز از روی دیسِ عدس پلو بخار بلند می شد که مادر سفره را جمع کرد.»

مقیاس آخر

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved