ماركو استنلی فاگ در كودكی مادر خود را طی يک تصادف اتومبيل از دست می‌دهد. از آنجايی كه حاصل يک ارتباط نامشروع بوده از هويت پدر خود نيز خبر ندارد. بعد از مرگ مادر، دايی ويكتور سرپرستی او را بر عهده می‌گيرد. وقتی ماركو به سن 18 می‌رسد در دانشگاه شهر ديگری پذيرفته می‌شود همزمان دايی ويكتور نيز راهی سفری بلند مدت می‌گردد و به عنوان هديه قبولی ۱۴۹۲ جلد كتاب خود را به او می‌دهد. ماركو نگران و دلزده وارد زندگی جديد می‌شود و از همين نقطه ماجرای رمان مون پالاس نيز شروع می‌گردد. ماركو به موجودی بی‌هدف تبديل می‌شود فقط می‌خواهد تنها باشد حركتی نكند و بگذارد زندگی جريان يابد از گير و دارهای و دغدغه‌های زندگی فرار می‌كند. او از مقابله با مشكلات می‌پرهيزد و ديگر سرنوشتش برايش اهميت ندارد ... در اين بين با دختر و پيرمردی آشنا می‌شود كه باعث دگرگونی زندگی او می‌شوند و مبحث قبلی كتاب تمام می‌شود و وارد يک ماجرای پر رمز و راز می‌شويم و نگاهی هم به زندگی آمريكايی دارد. ماركو پرستار يک پيرمرد می‌شود  پيرمرد در حال تعريف كردن زندگی خويش است و در اين بين ماركو نيز رازهای خانودگی خود را حل می‌كند .......

مون پالاس

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved