کتاب نشانه‌ها از گزیده دفتر نشانه‌ها، شعرهای سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ از محمدعلی سجادی و آهنگسازی مرتضی ساعدی می‌باشد که به همت موسسه نوین کتاب گویا با صدای آقای سجادی به صورت گویا تنظیم شده است. وقت ظهر دایی بزرگه لبخندی زد و پرسید: «مگر دوستم نداری؟» زن بوسیدش و او مرد. روزنامه‌ها آتش به پا می‌کنند، رفتگران حروف سربی سرد شده را جمع می‌کنند. بر پیله‌ات از پروانه شدن می‌ترسی، برای شدن آیا گریزی هست جز از پریدن؟؟

نشانه ها(کتاب گویا)

11,90€Price