ارنستو لاكلائو و شانتال موفه با نگاهي منتقدانه به ليبرال دموکراسي با تکيه بر مفهوم برابري و آزادي معتقدند که جنبش‌هاي اجتماعي که در پي تغيير سياسي و اجتماعي هستند به راهبردي نياز دارند که تصور نئوليبرال‌ها و نومحافظه کاران را از مفهوم دموکراسي به چالش بکشد. ارنستو لاكلائو و شانتال موفه با نگاهي دوباره به آثار مارکس، گرامشي و لنين و از مسير تامل در مفهوم هژموني براي دستيابي به اين راهبرد دست به تئوري پردازي مي‌زنند.

هژمونی و استراتژی سوسیالیستی

18,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved