واگنر در بایرویت و نیچه علیه واگنر نیچه علیه واگنر به باور متخصصان آثار نیچه یکی از زیباترین و دل انگیزترین آثار ادبی فلسفی نیچه است که تشبیهات و استعارات به کاررفته در آن از نظر شیوایی در واژه و آرا واگنر در بایرویت پژوهشی گرانسنگی در بیان رابطه بین علم و هنر ، خاستگاه زبان و تطور فکری نیچه است. همان گونه که خود نیچه می گوید : ریچارد واگنر در بایروت چشم اندازی از آیندۀ خود من است. در نیچه علیه واگنر ، نیچه به بیان فلسفی دیدگاههای خود و اصلاف آن با واگنر می پردازد و مسئله رنج و رنج کشیدگان را باز می نماید: نخست آنانی که از غنای زندگی و تمایل به هنر دیونیوسوسی و بینش تراژیک و دیدگاه نسبت به زندگی رنج می برند و بعد آنانی که از فقر زندگی و نیاز به هنر و فلسفه ، نیاز به آرامش و سکوت رنج می برند.نیچه علیه واگنر به باور متخصصان آثار نیچه یکی از زیباترین و دل انگیزترین آثار ادبی فلسفی نیچه است که تشبیهات و استعارات به کار رفته در آن از نظر شیوایی در واژه و آرایه های زبانی بی همتا است. 

واگنر علیه بایرویت و نیچه علیه واگنر

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved