محمد‌رضا آهنچیان متولد سال ۱۳۴۳ است. او فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشتهٔ فلسفهٔ مدیریت آموزشی است و هم‌اکنون در دانشگاه فردوسی مشهد تدریس می‌کند.

مدیریت به منزلهٔ شاخه‌ای از علوم اجتماعی، مشمول انتقاداتی است که به روش‌شناسی، ابزار و چگونگی تولید آن وارد است. در سدهٔ بیستم، مدیریت همچون فرزندِ خلف مدرنیته، در خدمت آرمان‌های پیشرفت‌گرایی و توسعهٔ صنعتی قرار گرفت و توانست به کمک یافته‌هایی که علم مؤیدشان بود، هم نقش یک راهنمای خردمند در تحقق هدف‌های سازمانی را برعهده بگیرد و هم مسئول مشروعیت‌بخشیدن به آن چیزی باشد که نظام سرمایه‌داری اراده می‌کرد.
آیا مدیریت باز هم قادر به ایجاد اعتماد در مدیران برای حل مسائل سازمانی خواهد بود؟
آیا برای بازسازی تصویر ناخوشایند خود در ذهن منابع انسانی، به اتهام سازش با مراجع ثروت و قدرت در بهره‌کشی پنهان از انسان، فرصتی وجود دارد؟
این کتاب با رویکرد انتقادی به علم مدیریت از یک‌سو و با مراجعه به نتایج استفاده از آن در دنیای واقعی سازمان‌ها از سوی دیگر، کوشیده است تا فایدهٔ این علم را در گره‌گشایی از مسائل همیشگی بشر به چالش فراخواند.

پایان مدیریت: فروپاشی روایت های مدیریت در دوران مدرن

18,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved