در این کتاب، فرد باتینگ با بیانی روشن، منابع و سیر تحول گونه ی هنری ای سرکش را در دو سده بالندگی آن پی گرفته است. بدین منظور، او متن های کلیدی، ریشه ها و نویسندگان آن ها را و نیز موقعیت فرهنگی و تاریخی و شیوه ی برخورد منتقدانه با آن ها را بررسی می کند. گوتیک سبک ها و مسایل گوناگون این گونه ی ادبی را در کانون توجه قرار می دهد و اهمیت فرهنگی نمودگارهای عمده ی آن را تحلیل می کند: اشباح، هیولاها، خون آشامان، بدل ها و هراس هایی که نمودگارهای خاص آن هستند. باتینگ در جست وجوی تاریخ آن، از ریشه های اصلی در سده ی هجدهم تا نمونه های مدرن و پست مدرن است. او چشم اندازی گسترده بر بن مایه ها، انگاره ها و جلوه هایی را به دست می دهد که نه تنها این گونه ی هنری را تعریف می کند، بلکه پیوستاری و بازپدیداری بی پایان آن در فرهنگ و ادبیات «عامه پسند» و نیز «والا» همچنان ادامه دارد...

گوتیک

€16.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved