top of page

خسرو گلسرخی

ایرانی، نویسنده

2 بهمن 1322 - رشت

خسرو گلسرخی

خسرو گلسرخی شاعر و نویسنده‌ی مارکسیست ایرانی بود. او به همراه عده‌ای دیگر از همفکران هم‌نسل خویش که برخی از آنان از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سازمانی معتقد به جنگ مسلحانه با حکومت محمدرضا پهلوی شاه وقت ایران، پشتیبانی می‌کردند(هرچند ارتباط مستقیمی با این سازمان نداشتند) به اتهام توطئه برای آسیب رساندن به اعضای خانواده سلطنتی، در سال 1351 دستگیر شدند.

گلسرخی و چند تن از متهمان، اتهامات را در دادگاه نظامی نپذیرفتند و از این واقعیت که جریان محاکمه این دادگاه معروف از تلویزیون سراسری پخش می‌شد، استفاده کرده و با تقبیح حکومت وقت، از آرمان‌های اعتقادی خود مانند انقلاب و مارکسیسم دفاع نمودند. گلسرخی 30 ساله با رد طلب بخشش از شاه، در سال 1352 اعدام شدند. نحوه دفاعیات، و در نهایت اعدام گلسرخی، شهرت بسیاری در سطح جامعه برای او به ارمغان آورد.

اگرچه در زمان خود او اشعارش به‌صورت کتاب چاپ نشدندولی پس از مرگ گلسرخی مجموعه اشعارش و نیز چندین کتاب مختلف در بزرگداشت او منتشر شد.

جملات منتخب

file.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

یادداشت‌ها

کتاب‌ها

614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
614034_103e8f4ab0ae4536a38b319d3eb437ed~
Heading 5
bottom of page