اوستا، میراث مشترک فرهنگی جهانیان، کهن‌ترین سرود و نوشتار ایرانیان و نامۀ دینی مزداپرستان است. بخشهای گوناگون این‌مجموعۀ کهن، از زمانی‌درحدود نیمۀ هزارۀ دوّم پیش‌ازمیلاد به‌بعد پدیدآمد و درطول سده‌های متوالی از نسلی به نسلی‌دیگر رسید.گزارش ویراسته‌ای از «اوستا»، در شکل پذیرفتنی خود، باید گاهان پنجگانۀ زرتشت و همۀ دیگر نوشتارهای موجود اوستایی (پنج‌دفتر اوستای نو) را دربرگیرد؛ نگارشی متناسب با درون‌مایه و سبک و انشاء هریک‌از بخشهای متن اصلی و مبتنی‌بر دقّت کافی در حفظ مفاهیم اندیشگی و آموزه‌های اخلاقی و دینی و بن‌مایه‌های اساطیری و کلیدواژه‌های گاهانی و تعبیرها و اصطلاحهای اوستایی داشته‌باشد و درحدّ نخستین‌گام، با بیانی‌ساده و روان و دریافتنی، پرسشهای خوانندۀ پژوهندۀ امروزی را پاسخ‌گوید.گزارنده تکامل دانش «اوستاشناسی» را بر بنیاد پژوهشهایی‌که در خود «اوستا» و یا در «ادبیّات پارسی میانه» (وابسته به اوستا و مزدیسنا) در چند دهۀ اخیر در جهان و ایران صورت‌پذیرفته، درنظر داشته و تا آنجا که امکان‌یافته و توانسته، برداشتهای نو را –که برخی‌از آنها به‌طور نسبی و بعضی‌دیگر به‌تحقیق بر دریافتها و برداشتهای پیشین ترجیح‌دارد– درکار آورده است.

(اوستا - کهن‌ترین سرودهای ایرانیان (جلد اول

SKU: 9646026168
€22.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved