اوستا، میراث مشترک فرهنگی جهانیان، کهن‌ترین سرود و نوشتار ایرانیان و نامۀ دینی مزداپرستان است. بخشهای گوناگون این‌مجموعۀ کهن، از زمانی‌درحدود نیمۀ هزارۀ دوّم پیش‌ازمیلاد به‌بعد پدیدآمد و درطول سده‌های متوالی از نسلی به نسلی‌دیگر رسید.گزارش ویراسته‌ای از «اوستا»، در شکل پذیرفتنی خود، باید گاهان پنجگانۀ زرتشت و همۀ دیگر نوشتارهای موجود اوستایی (پنج‌دفتر اوستای نو) را دربرگیرد؛ نگارشی متناسب با درون‌مایه و سبک و انشاء هریک‌از بخشهای متن اصلی و مبتنی‌بر دقّت کافی در حفظ مفاهیم اندیشگی و آموزه‌های اخلاقی و دینی و بن‌مایه‌های اساطیری و کلیدواژه‌های گاهانی و تعبیرها و اصطلاحهای اوستایی داشته‌باشد و درحدّ نخستین‌گام، با بیانی‌ساده و روان و دریافتنی، پرسشهای خوانندۀ پژوهندۀ امروزی را پاسخ‌گوید.گزارنده تکامل دانش «اوستاشناسی» را بر بنیاد پژوهشهایی‌که در خود «اوستا» و یا در «ادبیّات پارسی میانه» (وابسته به اوستا و مزدیسنا) در چند دهۀ اخیر در جهان و ایران صورت‌پذیرفته، درنظر داشته و تا آنجا که امکان‌یافته و توانسته، برداشتهای نو را –که برخی‌از آنها به‌طور نسبی و بعضی‌دیگر به‌تحقیق بر دریافتها و برداشتهای پیشین ترجیح‌دارد– درکار آورده است.

(اوستا - کهن‌ترین سرودهای ایرانیان (جلد دوم

24,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved