داستان از سه بخش تشكیل شده است.

بخش اول كه بیشترین حجم كتاب را هم در برمی‌گیرد، پنجره نام دارد. پنجره معانی مختلفی می‌تواند داشته باشد. شاید پنجره‌ای برای ما، شاید پنجره‌ای برای قهرمانان داستان تا از آن به فانوس دریایی برسند.

بخش دوم، زمان می‌گذرد، روایتی سریع از سرنوشت قهرمانان داستان طی ده سال آینده است و این كه خانم رمزی می‌میرد، خانواده‌ی رمزی از هم می‎پاشد و دیگر اتفاقات كوچک و بزرگی كه می‌افتد.

بخش سوم و پایانی داستان تحت عنوان فانوس دریایی، برمی‌گردد به این كه در غیاب خانم رمزی قهرمانان داستان دوباره به خانه‌ی قدیمی برمی‌گردند ، آقای رمزی و پسرهایش به فانوس دریایی می‌روند، لی لی بریسكو نقاشی‌اش را در حالتی كه به شهود رسیده است كامل می‌كند و كارمایكل به شهرت زیادی در شعر دست می‌یابد. همه‌ی آنها راه خویش را پیدا می‌كنند و به شناخت می‌رسند. در واقع خانم رمزی كه واسطه‌ی شناخت آنها از زندگی بود به آرزویش می‌رسد.

به سوی فانوس دریایی

€14.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved