کتاب تفریح المسائل، نگاهی طنزی و تفریحی دارد و جز به آثار آیت الله خمینی، به هیچ کتاب مذهبی نظر ندارد. تمامی نقلها دقیقاً از تألیفات ایشان است. 

تفریح المسائل و مثنوی بکارت

18,90€Price