به ساعتش نگاه کرد. پنج بود. خانم داوری حتماً رفته بود. از چند خیابان فرعی گذشتند و وارد خیابان اصلی شدند. خیابان شلوغ بود.

راننده گفت: رانندگی توی این شهر خراب مصیبتی شده، هی کلاج... هی ترمز... پول تعمیر هم خدا تومان می‌شود

به میدان که رسیدند، نگه داشت: این هم میدان ولیعصر

مرجان یک اسکناس به راننده داد و پیاده شد. با صدای بوق ماشین، برگشت.

راننده صدایش زد: خانوم...پانصد تومانی دادید و رفتید!

پول‌ها را گرفت و توی جیب مانتوش گذاشت.

می‌خواست از خیابان بگذرد که پاسبانی صدایش زد: لطفاً، اینجا بایستید..

زیر لب غرید و کنار چند زن و مرد دیگر، جلو خط عابر پیاده ایستاد. چراغ قرمز شد و جمعیت حرکت کرد. آن طرف خیابان، وارد ساختمان شد.

عطر نسکافه

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved