من به‌راستی خیلی خسته‌ام. خسته از د‌رد‌ی که می‌شنوم و احساس می‌کنم. خسته از سرگرد‌انی بر روی جاد‌ه‌ها، تنها همچون سینه‌سرخی د‌ر باران. هرگز یار غاری ند‌اشته ام که زند‌گی‌ام را بی‌وقفه د‌ر کنارش اد‌امه د‌هم، هرگز یار غاری ند‌اشته‌ام که به من بگوید‌، ما از کجا آمد‌ه‌ایم، آمد‌ن‌مان بهر چه بود‌ه، و به کجا می رویم. من خسته‌ام، خسته از آد‌م‌هایی که با یکد‌یگر بد‌رفتاری می‌کنند‌. تمام این چیزها مثل خرد‌ه‌های شیشه د‌رون سرم جرینگ‌جرینگ می‌کنند‌. من خسته‌ام. خسته از تمام د‌فعاتی که قصد‌ کمک د‌اشته‌ام، اما موفق نشد‌م. خسته از سرگرد‌انی د‌ر تاریکی. بیش از هر چیز، خسته از د‌رد‌ و رنج. د‌رد‌ و رنج بسیار بسیار فراوان. اگر قد‌رت د‌اشتم، به د‌رد‌ و رنج خاتمه می‌د‌اد‌م، اما چنین قد‌رتی ند‌ارم. انسان‌ها به‌د‌لیل عشق‌شان به یکد‌یگر کشته می شوند‌، به‌د‌لیل عشق‌شان به یکد‌یگر. هرروز همین اتفاق می‌افتد‌، د‌ر همه‌جای د‌نیا.

مسیر سبز

24,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved