این کتاب که در امتداد انتشار دوازده مجموعه تصحیح و پژوهش متون دوران سلطنت قاجار منتشر شده تنها وجه اشتراکش با اکثر آثار قبلی نگارنده، شخص ناصرالدین‌شاه است. از این‌رو در سه بخش «اشاره‌ای به سیر نقاشی ایرانی از دیرباز تا نقاشی ناصرالدین‌شاه»، «نقاشی‌های ناصرالدین‌شاه» و «نقاشی‌هایی که ناصرالدین‌شاه از دیگران کشید» تنظیم شده است.

ناصرالدین شاه قاجار و نقاشی

19,90€Price
 • نویسنده: فاطمه قاضیها

  ناشر: نشر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  نقاشی

  ادبیات فارسی

  تاریخ انتشار:‌ ۱۳۹۴

  ۳۷۰ صفحه