«آلن دو باتن در كتاب "چگونه پروست میتواند زندگی شما را دگرگون كند" از طرفی زندگی پروست را روايت مي كند و از طرف ديگر نقد ادبی بسيار دقيقی ،البته با طنازی، از بزرگترين اثر ادبی قرن بيستم "در جستجوی زمان از دست رفته" ارايه می دهد.او گفته های مارسل پروست را درباره ادبيات در كتابش بازگو می كند و با دقت خاصی تفسيرشان می كند. هنر آلن دوباتن این است که ریزه کاری های اثر جاودانه پروست را موشکافانه بررسی می کند و از میان ورق های کتاب، دقایقی لذت وصف ناپذیری را به خواننده می چشاند.»

پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved