کتاب نخست، عروسی عباس خان، به تهيه مقدمات عروسی پسر منزه السلطنه می‌گذرد که از خانواده‌های مرفه اواخر دوره قاجاريه به حساب می‌آيد. منزه السلطنه زن حريصی است که نه به شوهر در گذشته‌اش که معتقد است مال و منالی برای او باقی نگذاشته دلبستگی دارد و نه به برادرش که تصور می‌کند ارث پدريش را بالا کشيده محبتی نشان می‌دهد. مشغله فکريش پيدا کردن شوهری با اسم و رسم و نان و آب دار برای دخترش، شمس السلطنه است. اما وقتی برای مشورت در اين زمينه به منزل دوست متشخص دوران کودکيش خانم منورالدوله می‌رود، در اثنای صحبت حرف سکينه خانم، جاری منزه السلطنه پيش می‌آيد که در قزوين زندگی می‌کند و ثروتمند است و دختری دارد. منزه السلطنه با شنيدن اين حرف، شوهر يابی برای شمس السلطنه را فراموش می‌کند و تمام فکر و ذکرش متوجه اين می‌شود که دختر سکينه خانم را برای پسر بزرگش عباس خان بگيرد. از اينجا ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کار می‌شوند که عروس تازه را با جاه و جلال به خانه بياورند.

(مادران و دختران (کتاب اول

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved